Meteen naar de inhoud

Het Steunpunt bestaat uit een consortium van alle vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen) en twee hogescholen (Artesis Plantijn Hogeschool en Arteveldehogeschool). De kerntaken van het Steunpunt worden uitgevoerd in een multidisciplinair team, dat bestaat uit vakinhoudelijke experten Nederlands en wiskunde, leraren(opleiders), psychometrici, pedagogen en data-analisten. Het Steunpunt werkt bovendien nauw samen met diverse stakeholders in het onderwijsveld. Die samenwerking vindt niet alleen plaats aan het einde van bijvoorbeeld een ontwikkelfase van een toets, maar gedurende het volledige proces waarin de kerntaken worden uitgevoerd.

Teamleden

Het multidisciplinaire team werkt in acht deelteams of werkdomeinen. Ze worden hieronder weergegeven. Klik op de figuur voor een overzicht van de medewerkers die actief zijn binnen een specifiek werkdomein.

image/svg+xml

Onderzoeksgroepen

Hieronder worden de betrokken onderzoeksgroepen weergegeven.

METiS is een van de onderzoeksgroepen binnen de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. METiS staat voor Meten van Effectiviteit en Technologie in Scholen. Het lopende onderzoek richt zich op onderwijseffectiviteit naar vaardigheden die cruciaal zijn in de 21ste eeuw zoals digitale competenties en taal- en wiskundecompetenties. De onderzoeksgroep METiS coördineert het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.

MULTIPLES is een onderzoeksgroep binnen de Vakgroep Taalkunde en de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. MULTIPLES doet onderzoek naar taal en discours als componenten van het sociale leven. MULTIPLES gaat uit van de uitdagingen van taalverwerving, meertalig aanbod en taalkundige professionalisering in de geglobaliseerde, meertalige samenleving van vandaag.

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie (CO&-E) wil bijdragen aan onderwijskwaliteit via onderzoek naar het functioneren van scholen, leraren en klassen. Specifiek wordt de relatie bestudeerd tussen enerzijds leerresultaten, leerprogressie en schoolloopbanen van leerlingen en anderzijds kenmerken van hun leraren, klassen en scholen. Het CO&-E heeft een rijke ervaring met het organiseren en het verwerken van resultaten van grootschalige, nationale en internationale toetsafnames.

U-RISE is een onderzoeksgroep binnen School voor Educatieve Studies. U-RISE staat voor Hasselt Research on Innovative and Society-engaged Education. Het onderzoek binnen deze onderzoeksgroep richt zich op de ontwikkeling van curricula van hoge kwaliteit, de ontwikkeling van hoogwaardige evaluatie-instrumenten voor de prestaties van zowel studenten als docenten en de integratie van ICT in het onderwijs.

Edubron streeft naar onderwijsonderzoek met impact. Het drijvende principe is het opzetten van kwaliteitsvol en innovatief onderzoek, met zowel academische als maatschappelijke relevantie. De onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd rond vragen die betrekking hebben op de effecten van onderwijsprocessen en de mechanismen achter die effecten. Onderzoeksthema’s zijn bijvoorbeeld beleid en kwaliteitszorg, diversiteit en inclusie en professionalisering.

BRIO, het Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum, beoogt de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand te vergroten via wetenschappelijk, fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Onderwijs in een meertalige grootstedelijke omgeving vormt daarbij een van de centrale onderzoeksassen.

De onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) is verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. TOR doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar verscheidene thema’s m.b.t. onderwijs en maatschappij. Onderzoeksgroep TOR is tevens betrokken bij verschillende grootschalige interuniversitaire en beleidsmatige onderzoeksprojecten.

Data Driven Learning & Innovation is een innovation lab aan Artesis Plantijn Hogeschool. Het lab onderzoekt leer- en innovatieprocessen in verschillende contexten en verkent hoe data en technologie deze processen kunnen versterken. De onderzoeksgroep is multidisciplinair samengesteld en voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met een marktgerichte invalshoek.

Het Onderzoekscentrum Onderwijs zet in op het creëren van leerplekken waarbinnen iedereen kan excelleren in zijn/haar talenten aansluitend op de competenties voor de 21ste eeuw. Het onderzoekscentrum onderscheidt verschillende inhoudelijke expertiselijnen waaronder leer-kracht voor de professional van morgen, excelleren in inclusie, future classrooms, krachtige taalleeromgevingen en de brede school.